Kálvária

1897-ben békásmegyeri lakosok úgy döntöttek, keresztutat állítanak a Kálvária hegyen. Plöchl Antal feljegyzéseiből pontosan ismerjük a körülményeket: ki mennyi pénzt áldozott rá, kinek az alkotása, milyen anyagból készültek a keresztút stációi és a keresztek.

keresztut_2.jpg

keresztut.jpg

1962-ben a hegy Duna felőli oldalán lévő téglagyárat a Budai Téglagyári Egyesülésnek adták, ez ledöntette a kereszteket, azokat helyben elásták (egy a közelben lakó hívőnk szeme láttára), a továbbiakban a téglagyárban keletkező meddő agyagot egy hosszú szállító szalagon a keresztek helyére, a domb tetejére termelték. A stációk alapzatát képező téglákat széthordták, és házakba, disznóólakba építették be. A stációk timpanonjai közül egyet nemrég biztonságos helyre szállítattunk, több kő még a föld alatt van.

1997. március 8-án Tóth Kálmán plébános vezetésével újra kereszt került a domb tetejére. A hívek által fából ácsolt keresztet először felgyújtották, majd ledöntötték. A híveknek köszönhetően azóta újra áll a kereszt…

kalvaria_3.jpg

kalvaria_4.jpg

kalvaria_5.jpg

2007 szeptemberében a Városmisszió helyi szervezői kérésére és közreműködésével az önkormányzat és a helyi cserkészek a szemetet összeszedték, a területet – a lehetőségekhez mérten – rendezték, lépcsőket alakítottak ki a kereszthez. Bár motorosok a lépcsőket megpróbálták tönkretenni, a pénteki keresztút Böjte Csaba testvér vezetésével mégis létrejöhetett.

Plöchl Antal plébános feljegyzései 1897.

KÁLVÁRIA

Az 1897-ik év elején híveim közül néhányan eljöttek hozzám, hogy szeretnének a Kálváriahegyen egy 14 statióból álló keresztutat felállítani, s megkértek nézzem meg velük az Üröm községben létező keresztutat, mit Katzinger György és Schifferer Ferenci társaságában meg is tettem. Meg is egyeztünk, hogy ennek mintájára, gyűjtés útján összekérve a szükséges összeget, fel fogjuk állítani a 14 keresztúti statiot. Az iskolában ezután többször jöttünk össze megbeszélés végett, s már ki is volt hirdetve, hogy ezen czélra általános gyűjtés lesz rendelve, s ki-ki adjon jó szántából s Isten iránti szeretetből amit s amennyit adhat s adni akar. A házról házra való gyűjtés azonban elmaradt ez alkalommal, mert az alább megjelöltek a 14 statió felállítására szükséglendő összeget biztosították, s az lett meghatározva, hogy az elmaradt általános gyűjtés későbben s jobb időben eszközöltessék egy majdan ott építendő kápolnára, mely czélra Plöchl Antal, miután a statiók felállítására s a keresztek renoválása és áthelyezése biztosítva van. Egy száz forintot ajánlott fel első alapul az építendő kápolnára, mit akkor az iskolában jelenvoltak hálás köszönettel fogadtak. El lett határozva, hogy a statiok színes téglákból (:Rohbau:) fognak készülni, tetőzetök itteni kőből,s a képek Oberbauer által szereztessenek rneg, a képek megrendelését egy 4 tagból, Schifferer Ferencz, Katzinger György, Milwich György és Bősinger Mártonból álló bizottságra bízatott, mit ezek eszközöltek is. Az anyag szállítást, s kézi munkát szintén így ajánlották fel ezen nemes czélra.
Miután ezen keresztút felállításához a főpásztori kegyes jóváhagyás és engedély is megszereztetett, március hóban már hozzá is fogtak az építkezéshez ,és serényen dolgozva a nagyhéten már a képek is el lettek helyezve, de a kereszút felszentelése még nem volt eszközölhető, mert még több féle munka volt még hátra, különösen még az út rendezése is; az ott lévő három kereszt is előbbre helyeztetett hogy ott mögöttök most egy majdan építendő kápolna számára hely legyen.
A keresztek áthelyezését és megújítását mint alább jelezve lesz Herrhof V. János és Klupp Ferencz itteni lakosok vállalták magukra, kik egyúttal a két hiányzó lator öntöttvasbóli alakját is megrendelték Freyberger Pál budai vaskereskedőnél.
A keresztút felszentelése illetve megáldása 1897. évi október 17-én eszközöltetett nagy ünnepséggel P. Kaizer Nándor budaországuti szt. Ferenczrendi szerzetes által, s így ezen keresztút átadatott a nyilvános ájtatosságnak.
A fent már jelzett bizottság saját hatáskörében intézkedett a munka vezetésében, beszedte az egyesektől az általok a statiókra megajánlott összeget s intézkedett, hogy a kézi és igásnapszámok illetve fuvarzárok is rendben eszközöltessenek.
Miután az illető jótevők a fuvarzást s a többi kézi munkát természetben eszközölték, alább csak a készpénz adományok soroltatnak fel az illető bizottság elszámolása szerint.
A 14 keresztúti statiókra az alábbiak adakoztak a kitüntetett készpénz összeggel:
1. özvegy Hölzl Józsefné: 69 frt 80 kr.
2. Hölzl József és neje Merkl Teréz: 69 frt 80 kr
3. Koler János és neje Hölzl Mária: 69 frt 80 kr
4. Pösinger Márton és neje Krupp Borbála: 69 frt 80 kr
5. Schifferer Lőrinci és neje Pösinger Magd: 69 frt 80 kr
6. Zurműhl Lőrinci a munkások képviselője a közöttüki gyüjtés: 69 frt 80 kr
7. Milwich György és neje Hölzl Teréz: 54 frt 70 kr
8. Katzinger György és neje Hölzl Verona: 44 frt 70 kr
9. Schifferer Ferencz s neje l7. sz. Abendschein Éva 44 frt 70 kr
10. Schifferer János s neje Herrhof Johanna: 44 frt 70 kr
11. Haasz János és neje Weber Éva: 39 frt 70 kr.
12. Koller József és neje Schifferer Éva: 39 frt 70 kr
13. Schifferer Lőrincz 44.sz és neje Herhoff Éva 39 frt 70 kr
14. Six Lőrincz és neje Fischer Teréz 30 frt 70 kr
15. Koller Lőrincz és neje Schifferer Johanna 25 frt 10 kr
16. Fekete Sándor és neje Krettinger Magd. 23 frt 27 kr
17. özv. Zurműhl Mártonné Braun Mária 23 frt 26 kr
18. Hesz Mátyás és neje Zink 20 frt 10 kr
19. Zurműhl János 103 s neje Karneval Teréz 23 frt 26 kr
20. Zurműhl János 105 és neje Bösinger 20 frt 10 kr
21. Döflinger György és neje Zurműhl Katalin 15 frt 05 kr
22. Feszl György és neje Schifferer Mária 15 frt 05 kr
23. Kellner Jósef 15 frt 05 kr
24. Milcz György s neje Mülz Josefa 15 frt 05 kr
25. özv. Milcz Jánosné Schmidt Mária 15 frt 05 kr
26. Metz Márton és neje Klostermayer 10 frt 05 kr
27. Fortwinkl Márton s neje Haasz Teréz 5 frt
28. Millinger Lőrincz s Krettinger Róza 5 frt

Összesen tehát befolyt készpénzben 977 frt 20 kr (kilencszázhetvenhét frt. 20 kr.)

Ennek ellenében a bizottság kiadott:
1. Oberbauer A. egyházi szerek szállítójának a képekért: 280 frt
2. Schuch János illetve Brukátsnak / köművesnek: 378 frt
3. Baar Bruno, Schiwinger és Kopf kőfaragóknak: 168 frt
4. Hermann János bádogosnak: 140 frt
5. Különféle vám és hídvámra: 11 frt 20 kr
Kiadott a bizottság 977 frt 20 krt azaz kilencszázhetvenhét forint 20 krt, o.é.
A kis fa kereszteket Plöchl Antal plébános csináltatta 3 frt 50 krért o. é.
A megáldást eszközlő P. Kaizer Nándornak honoráriumképen adott Plöchl Antal plébános 10 frt 50 krt o.é.

A keresztek áthelyezését, renoválását és a latrok alakjainak elkészíttetését Herrhof V. János és Klapp Ferencz és nejük vállalták magukra,e czélra a szükségelt munkát eszközölték s azon kívül készpénzben következőleg járultak ehhez:
1. Herrhoff V. János s neje Keller Teréz
2. Klapp Ferenci s neje Herrhof Anna

Megjegyeztetik, hogy t. Freyberger Pál vaskereskedő úr Budán, ki a latrok alakjait szállította.
Egy a Kálváriahegyen építendő kápolnára már 1897 évben adakoztak:
1. Plöchl Antal plébános: 100 frtot,
2. Földvári Pálné Géczy Katalinka lázi lakosnő egy kalózi föld árát: 40 frt 50 krt
Összeg: 140 frt 50 kr, azaz Egyszáz negyven forint és 50 kr o.é., mely összeg még 1897. szeptember hó 29-én lett ideiglenes kamatozás végett elhelyezve az egyesült bpestfővárosi takarékpénztár budai osztályában.